ปรับปรุงระบบควบคุมการใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง 5 ศูนย์

ปรับปรุงระบบควบคุมการใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อให้ทั้ง 5 ศูนย์ใช้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ Self Access Server Control Self Access Client Time Count