ระเบียบสำหรับนักศึกษาที่เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ___________________________________ นโยบายใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดทำขึ้นเพื่อ  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้รับทราบและปฏิบัติตาม พรบ.ดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็น ๒ หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   หมวด ๑ ว่าด้วยระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับ คณาจารย์ บุคลกร และ นักศึกษา ข้อ ๑ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ข้อ ๒ ผู้เข้าใช้บริการต้องไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มหรือสัตว์เลี้ยงหรืออาวุธหรือสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ข้อ ๓ ผู้เข้าใช้บริการจะต้องไม่ใช้เสียงหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความรบกวนแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ข้อ ๔ ผู้เข้าใช้บริการจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ข้อ ๕ ผู้เข้าใช้บริการต้องถอดรองเท้าเก็บไว้ในที่จัดเก็บที่ทางศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมไว้ทุกครั้ง ข้อ ๖ Read more about ระเบียบสำหรับนักศึกษาที่เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง[…]