printer_picture

ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวชได้เปิดให้บริการปริ้น

ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์โชติเวช ได้เปิดให้บริการปริ้นแก่นักศึกษา โดยได้ให้บริการปริ้นเอกสารทุกประเภท *(เฉพาะ ขาว-ดำ)

mobileap-627x300

อบรมหลักสูตร Mobile Application Development

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ ใน วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

head

ทำการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 6 กรกฏาคม 2559 เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ และทีมงาน network สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทเวศร์ และจัดห้องเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่มาถึง

20160706_180926-600x300

ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองศูนย์โชติเวช เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ห้องสูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โชติเวช ได้เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 40 เครื่อง และตอนนี้ได้พร้อมให้บริการเป็นที่เรียบร้อย

google

อบรมหลักสูตร Google Application ณ.ศูนย์พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Application ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 (3 วัน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

2999-450x300

ทำการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ และทีมงาน network สำนักวิทยบริการฯ ได้ทำการจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจัดห้องเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่มาถึง

comptiaitfund-2

อบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals สำหรับอาจารย์และบุคลากร (รุ่นที่ 7)

วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร CompTIA IT Fundamentals (รุ่นที่ 7) สำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2559 (ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิทยาเขตพระนครเหนือ)

comptiaitfund-2

อบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals สำหรับอาจารย์และบุคลากร (รุ่นที่ 6)

วันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร CompTIA IT Fundamentals สำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2559 (ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิทยาเขตพระนครเหนือ) เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร 6 วัน จะมีการสอบตามมาตรฐานสากล สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกามอบให้

s__3981324-642x300

อบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals สำหรับอาจารย์และบุคลากร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร CompTIA IT Fundamentals สำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2559 เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร 6 วัน จะมีการสอบตามมาตรฐานสากล สวส.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบ คนละ 3,300 บาท สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา (ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิทยาเขตพระนครเหนือ)

repair-man-1-450x300

ซ่อมแซมประตู ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (พระนครเหนือ)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ส่งช่างเข้ามาซ่อมประตูที่ชำรุด ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(พระนครเหนือ) ทางช่างได้ทำการซ่อมแซมประตูเรียบร้อยแล้ว