ติดต่อ เจ้าหน้าที่ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access เจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์เทเวศร์ พิศุทธิ์ , สุรยุทธ 02-665-3777 ต่อ 6799 ศูนย์โชติเวช ทัศพัฒน์ 02-665-3777 ต่อ 5239 ศูนย์พณิชยการพระนคร ณัฐพงค์ , ครรชิต 02-665-3777 ต่อ 3900 ศูนย์พระนครเหนือ ธิดาทิพย์ , ปรางหทัย 02-665-3777 ต่อ 4214  

ติดต่อขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้สอน ฝึกอบรมหรืออื่นๆ

ติดต่อขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้สอน ฝึกอบรมหรืออื่นๆ วิธีการจองห้อง ติดต่อด้วยตนเองที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์นั้นๆ โทรศัพท์ ติดต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง [ เบอร์โทรศัพท์ ] ติดต่อผ่านระบบจองอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ (กำลังพัฒนา) * ติดต่อขอจองห้องล่วงหน้าก่อน 7 วัน

ตรวจสอบ วัน-เวลา ที่เปิดบริการให้นักศึกษาใช้งาน

วัน-เวลา ที่เปิดบริการให้นักศึกษาใช้งาน เวลาปกติ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. [full] จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เทเวศร์ 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 * * โชติเวช 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 * * พณิชยการพระนคร 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 * * ชุมพรเขต 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 * * พระนครเหนือ 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 Read more about ตรวจสอบ วัน-เวลา ที่เปิดบริการให้นักศึกษาใช้งาน[…]

ระเบียบสำหรับนักศึกษาที่เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ___________________________________ นโยบายใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดทำขึ้นเพื่อ  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้รับทราบและปฏิบัติตาม พรบ.ดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็น ๒ หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   หมวด ๑ ว่าด้วยระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับ คณาจารย์ บุคลกร และ นักศึกษา ข้อ ๑ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ข้อ ๒ ผู้เข้าใช้บริการต้องไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มหรือสัตว์เลี้ยงหรืออาวุธหรือสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ข้อ ๓ ผู้เข้าใช้บริการจะต้องไม่ใช้เสียงหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความรบกวนแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ข้อ ๔ ผู้เข้าใช้บริการจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ข้อ ๕ ผู้เข้าใช้บริการต้องถอดรองเท้าเก็บไว้ในที่จัดเก็บที่ทางศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมไว้ทุกครั้ง ข้อ ๖ Read more about ระเบียบสำหรับนักศึกษาที่เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง[…]

ปรับปรุงระบบควบคุมการใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง 5 ศูนย์

ปรับปรุงระบบควบคุมการใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อให้ทั้ง 5 ศูนย์ใช้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ Self Access Server Control Self Access Client Time Count