กลับหน้าประเมิน

ปีการศึกษา 1/25582/25581/25592/25591/25602/2560

รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 78 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

สถานะ จำนวน ร้อยละ(%)
นักศึกษา 40 51.28
อาจารย์ 23 29.49
เจ้าหน้าที่ 15 19.23

ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจในการบริการต่อไปนี้ในระดับใด

ความพึงพอใจในระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวม 3.56 มาก
1. ความสะดวกในการใช้งาน 3.62 มาก
2. ความรวดเร็วในการใช้งาน 3.62 มาก
3. ความถูกต้อง ในการนำฐานข้อมูลนักศึกษา/บุคลากร มาใช้ 3.32 ปานกลาง
4. ความมีประสิทธิภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.51 มาก
5. ความน่าเชื่อถือ ของระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.72 มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนา จำนวน
n/a 78

กลับหน้าประเมิน