กลับหน้าประเมิน

ปีการศึกษา 1/25582/25581/25592/25591/25602/2560

รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 0 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

สถานะ จำนวน ร้อยละ(%)
นักศึกษา 0 -
อาจารย์ 0 -
เจ้าหน้าที่ 0 -

ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจในการบริการต่อไปนี้ในระดับใด

ความพึงพอใจในระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวม -
1. ความสะดวกในการใช้งาน -
2. ความรวดเร็วในการใช้งาน -
3. ความถูกต้อง ในการนำฐานข้อมูลนักศึกษา/บุคลากร มาใช้ -
4. ความมีประสิทธิภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ -
5. ความน่าเชื่อถือ ของระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง -

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนา จำนวน

กลับหน้าประเมิน