กลับหน้าประเมิน

ปีการศึกษา 1/25582/25581/25592/25591/25602/2560

รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 110 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

สถานะ จำนวน ร้อยละ(%)
นักศึกษา 57 51.82
อาจารย์ 32 29.09
เจ้าหน้าที่ 21 19.09

ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจในการบริการต่อไปนี้ในระดับใด

ความพึงพอใจในระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวม 3.59 มาก
1. ความสะดวกในการใช้งาน 3.65 มาก
2. ความรวดเร็วในการใช้งาน 3.65 มาก
3. ความถูกต้อง ในการนำฐานข้อมูลนักศึกษา/บุคลากร มาใช้ 3.36 ปานกลาง
4. ความมีประสิทธิภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 3.55 มาก
5. ความน่าเชื่อถือ ของระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.75 มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนา จำนวน
n/a 110

กลับหน้าประเมิน