แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

สถานะ

ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจในการบริการต่อไปนี้ในระดับใด

คำชี้แจง เลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ความพึงพอใจในระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ระดับความคิดเห็น
1. ความสะดวกในการใช้งาน
2. ความรวดเร็วในการใช้งาน
3. ความถูกต้อง ในการนำฐานข้อมูลนักศึกษา/บุคลากร มาใช้
4. ความมีประสิทธิภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
5. ความน่าเชื่อถือ ของระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

คำชี้แจง โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

โปรดกรอกคำตอบที่ถูกต้อง 8+3-3 =

รายงานผล