ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวชได้เปิดให้บริการปริ้นห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์โชติเวช ได้เปิดให้บริการปริ้นแก่นักศึกษา โดยได้ให้บริการปริ้นเอกสารทุกประเภท
*(เฉพาะ ขาว-ดำ)
20160810_084025

20160810_084229

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *