ปรับปรุงระบบควบคุมการใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง 5 ศูนย์

ปรับปรุงระบบควบคุมการใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อให้ทั้ง 5 ศูนย์ใช้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้

Self Access Server Control

Self Access Client

Time Count

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *