ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตารางการขอใช้ห้องในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เทเวศร์

loading…

ดูทั้งหมด

โชติเวช

loading…

ดูทั้งหมด

พณิชพระนคร

loading…

ดูทั้งหมด

พระนครเหนือ

loading…

ดูทั้งหมด

สถิติการใช้งาน

Contact US

Address : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
Phone : 0-2282-9009-15 ต่อ 6777
Fax : 0-2280-7919
Email : noc@rmutp.ac.th