Service

บริการหลัก ภายในห้อง Self Access Learning Center
Go to Hi-speed Internet

Hi-speed Internet

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ โดยต้องอยู่ภายในกรอบนโยบายการใช้ห้อง

Go to SPSS

SPSS

โปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและจัดการข้อมูลต่างๆ สามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบตาราง แผนภูมิ ทั้งในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ผลที่ออกมามีความแม่นยำและรวดเร็ว

Go to Print

Print

บริการปริ้นเอกสาระประเภทต่างๆ ในรูปแบบสี และรูปแบบขาวดำ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับวิทยาเขตนั้นๆ

Go to Notebook zone

Notebook zone

พื้นที่บริการสำหรับบุคคลที่นำ Notebook มาใช้งานเอง ซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานของผู้ใช้